Pro vyhledávání je nutné zadat minimálně 3 znaky

Nákupní košík je prázdný

Obchodní podmínky

internetového obchodu www.barny-agro.cz

obchodní společnosti Bárny agro s.r.o. se sídlem Jakubovice 38, 563 01 Lanškroun, identifikační číslo: 28828402, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u krajského soudu v Hradci králové, oddíl C, vložka 30123

 • pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.barny-agro.cz
 • pro prodej a služby na provozovnách Jakubovice 38 a Jakubovice 45 , 563 01 Lanškroun

 

1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Bárny agro s.r.o., se sídlem Jakubovice 38, 563 01 Lanškroun, IČ 28828402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30123 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupujícím“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo na provozovnách společnosti. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.barny-agro.cz.

1.2. Kupujícím může být spotřebitel (§419 Občanského zákoníku) i podnikatel, tj. osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobu či osobou, jež jedná při  objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (§420 a §421 Občanského zákoníku) 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě nebo rámcové smlouvě. Odchylná ustanovení mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 

2.2. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.3. Při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému heslu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

3. OBJEDNÁVKA (UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY)

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Nabídka zboží prodávajícím se uskutečňuje prostřednictvím e-shopu. Zde si kupující může prohlížet aktuálně nabízené zboží a objednávat vybrané položky.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

 • Objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • Způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

3.5. Objednávka je odesílána kupujícím prodávajícímu přímo z e-shopu elektronickou cestou. Takto zaslaná objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3.6. Před uzavřením objednávky je možno zkontrolovat a měnit vstupní údaje na objednávkovém formuláři. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.8. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím kupujícímu. Potvrzení objednávky se děje zpravidla následující pracovní den. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky žádat kupujícího o autorizaci objednávky e-mailem. V případě, že objednávka nebude autorizována, považuje se za neplatnou.

3.9. Pokud část objednaného zboží není momentálně skladem, bude celá objednávka pozastavena a kupující bude informován o přibližném termínu vyřízení celé objednávky. S kupujícím se spojí pracovníci prodávajícího a dohodnou se na dalším postupu, zejména zda si kupující přeje zaslání té části objednávky, která je skladem v rámci lhůty k dodání zboží a zbytku, jakmile bude k dispozici či zda trvá na společném zaslání. Dodací podmínky při rozdělení objednávky a zaslání zboží jsou stejné jako v případě doručení standardní objednávky. Pozměněná nabídka se  považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího.

4. KUPNÍ CENA, NÁKLADY NA DODÁNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

KUPNÍ CENA

4.1. Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Všechny ceny jsou udávány v českých korunách (Kč), vždy včetně DPH.  Prodávající se zavazuje odeslat zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

4.2. Prodávající je povinen plnit své závazky vůči kupujícímu řádně a včas. Prodávající je také povinen chránit v rámci svých možností a přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy

kupujícího. Prodávající doručí zboží kupujícímu zpravidla do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě objednávky do 13 hodin, odesíláme zboží, které je skladem, ještě tentýž pracovní den. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení lhůty k doručení v případě výskytu nepředvídaných událostí. O případném prodloužení lhůty k doručení bude kupující informován e-mailem. Místem doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

NÁKLADY NA DODÁNÍ

4.3. Ke kupní ceně zboží je vždy připočten expediční poplatek za poštovné.

Ceník přepravného v rámci ČR:

Hmotnost zásilky cena Kč / bez DPH / s DPH

Do 2kg ............ 159,- / 192,-

Do 5kg ............ 187,- / 226,-

Do 10kg ............ 234,- / 283,-

Do 20kg ............ 292,- / 353,-

Do 31,5kg ............ 385,- / 424,-

Cena dobírky

Doběrečné: 45,- Kč bez DPH / 54,- Kč s DPH

Případnou montáž je možné provést na naší provozovně v Jakubovicích 38, 563 01, Lanškroun. Montáž zboží není součástí ceny za zboží.

DODACÍ PODMÍNKY

4.4. Zboží je možné vyzvednout osobně na naší provozovně v Jakubovicích 38, 563 01, Lanškroun

4.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

4.9. Kupující- podnikatel může zboží převzít osobně na provozovnách společnosti, odeslání zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Dodání zboží se pak uskutečňuje jeho předáním dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen při převzetí zboží podepsat doklad o převzetí, jehož podpisem potvrdí převzetí kompletního a správného zboží bez zjevných vad.

4.10. Kupující je povinen zboží ihned po převzetí s odbornou péčí prohlédnout. V případě převzetí zboží v provozovně prodávajícího a v případě dodání zboží kupujícím přímo prodávajícím, je kupující povinen podepsat dodací doklad a vytknout případnou nekompletnost či zjevné vady zboží okamžitě při převzetí zboží.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.10. Platba zboží dodaného prodávajícím kupujícímu se uskutečňuje platbou při převzetí zboží (dobírka), osobní odběr na provozovnách (hotově nebo platební kartou), on-line platbou  prostřednictvím platební karty, bankovním převodem (proforma faktura). Způsob platby volí kupující v objednávkovém formuláři.

4.11. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.4.13. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.12. V případě platby v hotovosti, v případě platby na dobírku či on-line platební kartou je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy – proforma faktury.

4.13. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.14. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny předem, pokud kupní cena přesáhne 50 000,- Kč.

4.15. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.16. Kupující – podnikatel hradí kupní cenu ve lhůtě splatnosti faktury, hotově nebo platební kartou na provozovnách společnosti. Při prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její části, je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení. V případě vystavení upomínky a zaslání budeme účtovat 100,- Kč. V případě vystavení upomínky prodávajícím a jejího zaslání kupujícímu je prodávající oprávněn účtovat za každou upomínku částku 100,- Kč a kupující je povinen uvedenou částku uhradit.

4.17. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího - podnikatele až dnem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho dodání.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující, který je spotřebitel, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@barny-agro.cz

5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy (občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.6. Další práva a povinnosti stran souvisejících s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní zboží.

7.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

7.3. Pro řešení všech případných sporů mezi stranami jsou příslušné obecné soudy České republiky.

7.4. Před zahájením případného sporu před obecným soudem je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn v souladu se zákonem č.634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, zahájit mimosoudní řešení svého sporu, který se mu s prodávajícím nepodařilo vyřešit napřímo. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

7.5. Před přistoupením k řešení sporů jedním z výše uvedených způsobů je kupujícímu doporučováno kontaktovat prodávajícího na emailové adrese info@barny-agro.cz nebo tel. 732 378 639

7.6. Všechna ujednání těchto podmínek včetně sankcí jsou podle prohlášení stran přiměření a správná. Žádná ze stran není v postavení slabší strany (§433OZ). Strany se zavazují, že nebudou tvrdit ani uplatňovat opak, což by bylo jednáním nepoctivým, které nepožívá ochrany práva (§6, §8 OZ).

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 13.04.2023

V Jakubovicích 13.04.2023

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Bárny agro s.r.o.

1. Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým mohou kupující uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží ve vztahu ke společnosti Bárny agro s.r.o.,Jakubovice 38, 563 01, Lanškroun, IČ 28828402, (zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30123, dále jen prodávající).

2. Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění. Na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem se použijí rovněž ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

3. Kupujícím je fyzická osoba, které při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Odpovědnost za vady a ostatní právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace do třiceti dnu ode dne přijetí (nedohodne-li se na delší lhůtě).

4. Kupujícím je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Odpovědnost za vady a ostatní právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace zpravidla do třiceti dnů, v případě posouzení dodavatelem, popř. výrobcem, pak v co nejkratší možné lhůtě po nezbytně nutnou dobu na odborné posouzení.

5. K uplatnění práva z vadného plnění (chybně dodané či poškozené zboží) je kupující povinen oznámit prodávajícímu výskyt zjevné a množstevní vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, tedy při převzetí zboží, nejpozději do 12 hodin následujícího pracovního dne. Později toto právo zaniká.

6. Vady zboží spočívající v jiném plnění neodpovídajícím provedení výrobku, lze řádně uplatnit u prodávajícího ve lhůtě do 7 dnů od data prodeje. Toto ustanovení reklamačního řádu se nevztahuje na záruku za jakost a na zjevné vady spočívající v úplnosti, celistvosti a množství, které musí být vytčeny okamžitě při převzetí zboží.

7. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, může kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku. Konkrétní nárok uplatňuje kupující reklamací na provozovně Jakubovice 38, 563 01 Lanškroun. Kupující musí prodávajícímu poskytnout dostatek informací potřebných k posouzení jeho reklamace, zejména údaje o způsobu montáže, typu a stavu vozidla, na které byl vadný výrobek namontován. Tyto informace musí být uvedeny v reklamačním protokolu.

8. Zboží prodávané prodávajícím je (s výjimkou autodoplňků) určeno výhradně k odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v odborném servisu nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Odbornou montáž reklamovaného dílu je nutno při reklamaci prokázat. Prokázáním se rozumí předložení dokladu o montáži dílu s uvedením technologického postupu nebo faktury, popř. stvrzenky o zaplacení s uvedením výčtu vykonaných prací z něhož vyplývá, že byla na vozidlo namontována součástka, která je předmětem reklamace.

9. Pokud si kupující donese vlastní náhradní díl, který má být naší provozovnou namontován, nelze uplatnit nároky z odpovědnosti za vady daného zboží.

10. Prodávající je povinen s kupujícím sepsat reklamační protokol, který je současně dokladem o přijetí reklamace. Reklamující/kupující svým podpisem na reklamačním protokole stvrzuje, že výše uvedené údaje na něm jsou pravdivé.

11. Nutné náležitosti k předložení reklamace:

 • Vadné zboží
 • Doklad o nabytí zboží
 • Doklad o odborné montáži (pokud je vyžadován)
 • Záruční list (pokud byl vydán)
 • U elektrických dílů výpis o nefunkčnosti dílu

12. Prodávající poskytuje kupujícímu – podnikateli zpravidla záruku za kvalitu zboží v trvání 12 měsíců ode dne jeho dodání. Záruční doba může být společností upravena na prodlouženou, popřípadě kratší, neodporuje-li to občanskému zákoníku. Kupující je povinen zboží ihned po převzetí s odbornou péčí prohlédnout. V případě převzetí zboží v provozovně prodávajícího a v případě dodání zboží kupujícím přímo prodávajícím, je kupující povinen podepsat dodací doklad a vytknout případnou nekompletnost či zjevné vady zboží okamžitě při převzetí zboží.

Záruční lhůta pro kupujícího spotřebitele je 24 měsíců na zakoupené zboží i provedené služby.

Přihlásit
Přihlásit|Registrace